Booking af arrangement

Ved klik på nedenstående ‘BOOK HER’-knap erklæres det, at kunden har læst og forstået Complete Events aftalevilkår og erklærer ved samme klik at være indforstået med, at førnævnte aftalevilkår ligeledes vil være regulerende for kundens aftale med Complete Event. Tillige henledes opmærksomheden for god ordens skyld på, at der gælder særlige betingelser i aftalevilkårene vedrørende kundens ændring eller annullering af ovenstående arrangementer.

Bemærkninger: Først ved udfyldelse af formularen, kan der bookes plads til aktiviteten. Fakturaen sendes først derefter til kunden. Såfremt der er bestilt middag før eller efter arrangementet, afregnes ekstra mad eller drikkelse, som ikke er med i tilbuddet, direkte mellem kunden og restauranten. 

Kontrakt, vilkår og betingelser

+ 1. Aktiviteten

1.1 Disse aftalevilkår (i det følgende kaldet vilkårene) regulerer sammen med parternes eventuelle øvrige skriftlige aftalegrundlag, herunder leveringsbetingelser fra Complete Event ApS (i det følgende kaldet Complete Event), som er angivet i tilbud, ordrebekræftelse eller lign., den mellem Complete Event og kunden indgåede aftale om Complete Events tilrettelæggelse og afholdelse af kundens firmaaktivitet (i det følgende kaldet aktiviteten).

1.2 Såfremt der er divergens mellem eventuelle individuelle bestemmelser og vilkårene, har individuelle bestemmelser forrang. Det påhviler i øvrigt kunden at bevise det, såfremt kunden vil påberåbe sig, at der er indgået aftale, der afviger fra vilkårene.

+ 2. Complete Events rettigheder og forpligtelser

2.1 Complete Event påtager sig i samarbejde med kunden ansvaret for tilrettelæggelsen og planlægningen af aktiviteten, herunder indgåelse af de til gennemførelsen af aktiviteten nødvendige aftaler med tredjemand.

2.2 Complete Event sørger endvidere i samarbejde med kunden for den praktiske afvikling af aktiviteten, herunder levering af de aftalte ydelser.

2.3 Efter aktivitetens afslutning drager Complete Events omsorg for, at der sker oprydning, rengøring, klargøring og evt. Tilbagelevering af eventuelle anvendte lokaliteter, medmindre aktiviteten afholdes hos kunden selv.

2.4 Complete Event er ansvarlig for indhentelse af de til gennemførelsen af aktiviteten nødvendige tilladelser hos offentlige myndigheder eller andre, herunder evt. indhentelse af spiritusbevilling, musikbevilling, tilladelse fra brandmyndighederne osv. Complete Event kan imidlertid ikke gøres ansvarlig for, at eventuelle ansøgninger bliver afslået, men Complete Event er forpligtet til at underrette kunden snarest muligt, såfremt Complete Event bliver opmærksom på, at en tilladelse ikke kan opnås. Parterne vil herefter i samråd vurdere, hvorledes aktiviteten alternativt kan gennemføres. Eventuelle ekstraomkostninger som måtte være forbundet hermed, skal afholdes af kunden.

+ 3. Kundens rettigheder og forpligtelser

3.1 Kunden forpligter sig til at holde Complete Event orienteret om ethvert forhold, som må antages at have betydning for aktiviteten. Såfremt kunden skal levere materiale af den ene eller anden art til Complete Event, forpligter kunden sig til, at materialet indleveres så betids – og aldrig senere end – at Complete Event kan varetage de aftalte opgaver.

3.2 Såfremt kunden selvstændigt og udenom Complete Event indgår aftale om ydelser med tredjemand, herunder kunstnere eller lign., er kunden alene ansvarlig for indhentelse af enhver tilladelse, som evt. måtte være forbundet hermed, ligesom kunden selv afholder udgifterne til sådanne tredjemænd.

3.3 I forbindelse med aktivitetens afholdelse forpligter kunden sig til at sikre sig, at kundens gæster optræder hensynsfuldt, og ikke udøver personskade eller skade på løsøre, inventar, bygninger eller andet.

3.4 Dersom kunden eller kundens gæster optræder på en sådan måde inden eller under aktiviteten, at der er behov for ekstraordinær rengøring, vil kunden bliver faktureret særskilt herfor i henhold til § 6.3, idet Complete Event rengøringsforpligtelse alene omfatter sædvanlig rengøring. Arrangørens skøn er afgørende for, om der er tale om ekstraordinær rengøring.

3.5 Ved tilkøb af middag gør Complete Event opmærksom på, at egen medbragt mad og drikke ikke må nydes i restauranten. Hvis kunden ønsker at medbringe egen drikkelse, pålægges der et proppenge gebyr, der aftales i forvejen mellem kunden og Complete Event.

+ 4. Kundens afbestilling

4.1 Aktiviteten kan afbestilles af kunden, såfremt kunden dækker de direkte omkostninger, som er forbundet med afbestillingen hos arrangøren.

4.2 Udover den i § 4.1 nævnte erstatning er arrangøren berettiget til følgende afbestillingsgebyrer:

a) Afbestilles aktiviteten inden 14 dage før aktivitetens start, betales et afbestillingsgebyr på 25 % af aktivitetens pris.

b) Afbestilles aktiviteten inden 7 dage før aktivitetens start, betales et afbestillingsgebyr på 50 % af aktivitetens pris.

c) Afbestilles aktiviteten inden samme dage som arrangementet skal stå, er kunden forpligtet til at betale 100 % af aktivitetens pris.

4.3 De i §§ 4.2.a – 4.2.d nævnte beløb forfalder til betaling efter påkrav fra arrangøren, jf. i øvrigt § 6.4.

+ 5. Ansvar

5.1 Kunden er erstatningsansvarlig i det omfang, at kunden selv, kundens gæster eller kundens underleverandører inden, under eller efter aktiviteten volder personskade eller skade på løsøre, inventar, bygninger eller andet.

5.2 Complete Event er aldrig erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, produktionstab eller tab som følge af, at aktiviteten ikke kan afholdes som forudsat eller tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes.

5.3 Complete Event kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for gennemførelse af aktiviteten i tilfælde af strejke, lockout eller anden form for arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, orkan, ulykkestilfælde, havari eller anden force majeure som hindrer – eller i væsentlig grad vanskeliggør – den planlagte aktivitets hele eller delvise gennemførelse.

+ 6. Pris og betalingsbetingelser

6.1 Kunden er forpligtet til at betale den aftalte pris for aktiviteten.

6.2 Arrangøren fakturerer kunden for arrangementet umiddelbart efter indgåelsen af aftalen.

6.3 Særskilte og/eller ekstra bestillinger som foretages af kunden, yderligere omkostninger til f.eks. ekstraordinær rengøring (jf. § 3.4), erstatning for evt. beskadiget inventar (jf. § 5.1), ændrings- eller afbestillingsgebyrer (jf. §§ 7.2 og 4.1) mv. forfalder til betaling efter påkrav fra Complete Event.

6.4 Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter med 3 % p.a. Complete Event opkræver betaling for udsendelse af påkravsbreve, ligesom Complete Event opkræver gebyr til dækning af omkostningerne, såfremt et mellemværende overdrages til inkasso.

+ 7. Ændringer

7.1 Datoen for aktiviteten kan kun ændres af kunden med Complete Events accept, ligesom kunden alene kan foretage ændringer i aktivitetens sammensætning med Complete Events accept.

7.2 I tilfælde af ændring som nævnt i § 7.1 er kunden forpligtet til at betale de dokumenterbare omkostninger, som ændringen har afstedkommet.

7.3 Et hvilket som helst tab som Complete Event måtte have lidt i anledning af kundens ændring af datoen for aktiviteten eller i aktiviteten, skal derudover afholdes kunden.

+ 8. Opsigelse/ophævelse

8.1 Kunden er berettiget til at annullere ordrer forud for opstart af tjenesten/aktiviteten. Medmindre aflysningen skyldes leverandøren, er leverandøren berettiget til at kræve erstatning for ordentligt dokumenterede omkostninger, som leverandøren pådrager sig som en direkte følge af aflysning. Men leverandøren kan aldrig kræve kompensation for driftstab og / eller tab af fortjeneste.

+ 9. Tvister

9.1 Enhver tvist der måtte udspringer af parternes aftale eller øvrige retsforhold mellem parterne, skal afgøres i henhold til danske regler i første instans af Sø- og Handelsretten i København.